Information om dans

Dansstudierna vid Korsholms musikinstitut består av grundstudier och fördjupade studier. Dansfostran på småbarnsstadiet föregår grundstudierna och riktar sig i första hand till barn under skolåldern.

Dans på småbarnsstadiet, skapande dans
Dans på småbarnsstadiet riktar sig till barn i åldern 5-7 år. På småbarnsstadiet bekantar sig eleven med olika former av dans. Iundervisningen betonas lärande genom erfarenhet. Studierna i dans på småbarnsstadiet skall ge eleven en grund för senare studier i dans. Genom grundläggande kroppsövningar och lek utvecklas elevens självkänsla och positiva jag uppfattning samt fysiska och grovmotoriska färdigheter.

Grundstudier
Dansen riktar sig till 8-åringar och uppåt. Grundstudierna pågår i regel 5 år. I grundstudierna skall eleven utveckla sin kännedom om dans genom att bekanta sig med verk inom danskonsten och genom att följa med föreställningar. I grundstudierna fördjupar sig eleven i de egna dansarternas grundläggande rörelser genom långsiktigt arbete. Eleven övar sig i dansens motorik och lär sig att inse skillnaden mellan grovmotorik och finmotorik i dansen och i de egna rörelserna.

Fördjupade studier
De fördjupade studierna inleds vanligen vid ca 13 års ålder och pågår i minst fyra år. I de fördjupade studierna utvecklar eleven sin dansteknik allsidigt så att svårighetsgraden ökar. Eleven övar sig i att dansa stilrent enligt de egna kroppsliga förutsättningarna. Eleven utvecklar sin reflektionsförmåga och sin förståelse för sambandet mellan teknik, uttrycksform och innehåll i rörelserna. De fördjupade studierna består av tre olika nivåer. Studierna pågår i regel ett år på nivå I, två år på nivå II och två år på nivå III.