Infoa tanssiopinnoista

Laajan oppimäärän mukaiset opinnot muodostuvat perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Perusopintoja edeltävät tanssin varhaisiän opinnot on lähinnä tarkoitettu alle kouluikäisille.

Tanssin varhaisiän opinnot, luova tanssi
Tanssin varhaisiän opinnot on tarkoitettu 5–7-vuotiaille. Varhaisiän opinnoissa oppilas tutustuu erilaisiin tanssimuotoihin. Opetuksessa korostetaan oppimista omien kokemusten kautta. Tanssin varhaisiän opinnot luovat pohjaa myöhemmille tanssiopinnoille. Oppilaan itsetunto ja myönteinen minäkuva sekä liikunnallisuus ja karkeamotoriset taidot kehittyvät perusliikunnan ja leikin avulla.

Perusopinnot
Perusopinnot on tarkoitettu 8-vuotiaille ja vanhemmille. Perusopinnot kestävät yleensä viisi vuotta. Perusopinnoissa oppilas kehittää tanssin tuntemustaan tutustumalla keskeisimpiin tanssiteoksiin ja seuraamalla tanssiesityksiä. Perusopintojen aikana oppilas perehtyy omien tanssilajiensa perusliikkeistöön pitkäjänteisesti työskennellen. Hän harjoittelee tanssin motoriikkaa ja oivaltaa karkeamotoriikan sekä hienomotoriikan eron tanssissa ja omassa liikkumisessaan.

Syventävät opinnot
Nuori aloittaa syventävät opinnot tavallisesti noin 13-vuotiaana. Syventävissä opinnoissa oppilas kehittää tanssitekniikkaansa monipuolisesti vaikeusasteita lisäten. Oppilas harjoittelee tanssin suorituspuhtautta omien kehollisten edellytystensä mukaan. Hän kehittää tanssillista ajatteluaan ja ymmärtämystään tekniikan, liikkeen ilmaisullisen muodon ja sisällön välisestä yhteydestä. Syventävät opinnot koostuvat kolmesta eri tasosta. Tason I opinnot kestävät yleensä vuoden, tason II opinnot kaksi vuotta ja tason III opinnot niin ikään kaksi vuotta.